فرم اطلاعات همکاران

  • همکار گرامی در این قسمت تمام توانایی ها و نوع فعالیت و امکانات کسب و کار خود را توضیح دهید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    همکار گرامی برای تایید کسب و کار شما حتما باید یکی از موارد زیر اپلود شود: 1-پروانه کسب 2- کارت ملی 3- کارت ویزیت کسب و کار
  • قیمت: 30,000 تومان