سفارش طرح

1-در صورت داشتن طرح سفارشی لطفا فرم زیر را تکمیل و پس از تکمیل فرم مبلغ 15000 تومان به عنوان بیعانه دریافت می شود.
2-درصورت لغو طراحی توسط مشتری مبلغ بیعانه عودت داده نخواهد شد.
3-حداقل مبلغ طراحی 30 هزار تومان می باشد.
  • قیمت: 15,000 تومان